​De engelen van Mons.


  •   vrijdag 8 mei 2020

De engelen van Mons. (English, see below)
 
Op 26 augustus 1914 vond bij Mons een mirakel plaats dat goed is beschreven, maar even zo onverklaarbaar is.
 
Augustus 2014, de Duitse opmars is niet te stoppen. De Belgen en de Fransen trekken massaal terug. Het Britse expeditieleger, bestaande uit 80.000 militairen, rukt op naar de geallieerden om ze te helpen. De Britten vechten als leeuwen maar kunnen de Duitse opmars ook niet stoppen. Wanhopig trekken ze zich, samen met de Belgen en Fransen, terug, op de voet gevolgd door de Duitsers. De gebeurtenissen die dan plaatsvinden zijn onverklaarbaar en werden door meerdere soldaten beschreven en in verschillende Engelse bladen gepubliceerd.
 
Tijdens de terugtocht, die enkele dagen en nachten duurt, lopen de geallieerden aan één stuk richting Parijs. De vermoeidheid sloeg toe en de geallieerden dreigden te worden ingehaald door de Duitsers.
 
‘Uit het niets dook een leger van Engelen op. De figuren waren groter dan mensen en omgeven door licht. Ze waren in het wit gekleed, blootshoofds en leken boven de grond te zweven. Even later zagen de Britten tot hun verbazing hoe de vijand op de vlucht sloeg en hoe de door de engelen afgeschoten pijlen honderden, ja zelfs duizenden slachtoffers maakten. Later zou de Duitse generale staf zich afvragen wat de doodsoorzaak was van de gesneuvelden, want op geen van de doden was enige verwonding te zien. Door het ingrijpen van de engelen werden de Britten in staat gesteld naar het westen terug te trekken, waar ze een verdedigingslinie opwierpen.’
 


Deze getuigenis verscheen op 29 september 1914 in de Evening Post en werd opgetekend door journalist Arthur Machen.
 
In andere dagbladen verschenen ook getuigenissen van soldaten. Machen beschreef op 10 oktober 1914 in het Light Magazine onder de titel ‘Strange allies: strange story from the front’ andere bijzondere voorvallen. ‘Geesten van tijdens andere oorlogen gesneuvelde Britten stonden de Britten die nu in België en Frankrijk vochten, bij. Velen namen, aldus Machen, de soldaten uit het verleden waar en ontvingen hulp van hen.’
 
Later bleek dat Machen deze verhalen had verzonnen, maar de legende bleef bestaan en ging uiteindelijk een geheel eigen leven leiden. Zo schreef brigadegeneraal in zijn boek ‘At general headquaters’ onder andere: ‘En dan is er het verhaal van de Engelen van Mons. Een verhaal dat door de gelederen van het 2e Legerkorps blijft gaan en vertelt hoe de engel van de Heer op zijn traditionele witte paard, in witte kledij met vlammend zwaard, de oprukkende Duitsers trotseerde en hun vorderingen verhinderde. De zenuwen en verbeelding van de mannen halen vreemde streken uit in deze inspannende tijden. Hoe dan ook: de engelen van Mons interesseren me. Ik kan er niet achter komen hoe de legende ontstond.’
 
De soldaten en de kranten kregen geen genoeg van deze verhalen. Vele soldaten schreven ooggetuigenverhalen naar huis. Dagbladen en tijdschriften bleven deze verhalen publiceren. Het verhaal bleef de hele oorlog leven, zowel in Engeland als aan het front.
 
Op 30 april 1915 verscheen in het Rooms-katholieke blad ‘The Universe’ het verhaal van een officier en derig manschappen. Zij waren door de Duitsers afgesneden en de officier stelde zijn mannen voor de keuze: vechten tot de dood of rustig afwachten en een roemloze dood sterven. De soldaten kozen voor het eerste het zetten de aanval in. Tijdens de opmars merkten ze dat ze werden begeleid door een groep mannen met pijl en boog die op een gegeven moment de leiding van de aanval overnamen. De Duitse troepen sloegen op de vlucht. Later vroeg één van de gevangen genomen Duitsers aan de Britse officier wie deze imposante figuur op het grote witte paard was geweest. Ondanks hevig vuur waren de Duitsers er niet in geslaagd om deze ruiter of zijn paard te raken. De officier had de figuur zelf niet gezien, maar de boogschutters daarentegen wel.
 
Andere publicaties volgden onder andere in de Church Family Paper van juli 1915, de evening news de Times en vele andere bladen.
 
Het raadsel van de Engelen van Mons blijven de gemoederen bezighouden. Heden ten dage wordt er nog steeds onderzoek gedaan aan de hand van de vele honderden verklaringen.
 
Foto’s:
https://hubpages.com/religion-philosophy/The-Angels-of-Mons-Miracle-or-Mass-Hysteria
http://www.visitmons.co.uk/see-do/top-sights/mons-the-first-the-last/battlefields-guide/the-angels-of-mons
 
Meer lezen:
Richard Heijster – Mysterie 14/18 - Lannoo

 
 
The angels of Mons.
 
On August 26, 1914 a miracle took place at Mons that was well described, but equally inexplicable.
 
August 2014, the German advance is unstoppable. The Belgians and the French withdraw en masse. The British expeditionary force, consisting of 80,000 soldiers, moves to the Allies to help them. The British fight like lions but cannot stop the German advance. Desperately they pull back, together with the Belgians and French, followed closely by the Germans. The events that take place are inexplicable and were described by several soldiers and published in various English magazines.
 
During the retreat, which lasts several days and nights, the Allies run in one direction towards Paris. They got tired and they were threatened to be overtaken by the Germans.
 
'An army of Angels appeared from nowhere. The figures were larger than people and surrounded by light. They were dressed in white, bare-headed and seemed to float above the ground. A moment later the British saw to their surprise how the enemy fled and how the arrows shot by the angels made hundreds, even thousands, of victims. Later, the German general staff would wonder what the cause of death was of the dead, because none of the dead was injured. Through the intervention of the angels, the British were able to retreat to the west, where they erected a line of defense. '
 


This testimony appeared on 29 September 1914 in the Evening Post and was recorded by journalist Arthur Machen.
 
In other newspapers, testimonies of soldiers appeared. Machen described other special events on 10 October 1914 in the Light Magazine under the title 'Strange allies: strange story from the front'. "Spirits of British soldiers who died during other wars helped the British who now fought in Belgium and France. Many, according to Machen, observed the soldiers from the past and received help from them. '
 
It later turned out that Machen had invented these stories, but the legend remained and eventually led to a life of its own. For example, Brigadier General wrote in his book 'At general headquaters': 'And then there is the story of the Angels of Mons. A story that continues through the ranks of the 2nd Army Corps and tells how the angel of the Lord on his traditional white horse, in white clothing with flaming sword, braved the advancing Germans and prevented their progress. The nerves and imagination of the men take strange parts in these strenuous times. Anyway, the Mons angels interest me. I can not figure out how the legend came about.’
 
The soldiers and the newspapers did not get enough of these stories. Many soldiers wrote eyewitness stories home. Newspapers and magazines continued to publish these stories. The story continued to live throughout the war, both in England and at the front.
 
On April 30, 1915, the story of an officer and troops appeared in the Roman Catholic magazine 'The Universe'. They had been cut off by the Germans and the officer proposed to his men the choice: to fight untill death or to wait quietly and die an inglorious death. The soldiers chose the first option. During the march they noticed that they were accompanied by a group of men with bow and arrow who took over the leadership of the attack. The German troops fled. Later one of the captured Germans asked the British officer who had been this imposing figure on the big white horse. Despite intense fire, the Germans had failed to hit this rider or his horse. The officer had not seen the figure himself, but he did see the archers.
 
Other publications followed, in the Church Family Paper of July 1915, the evening news, the Times and many other magazines.
 
The riddle of the Angels of Mons continues to occupy people’s minds. Today research is still being done on the basis of the many hundreds of statements.
 
Pictures:
https://hubpages.com/religion-philosophy/The-Angels-of-Mons-Miracle-or-Mass-Hysteria
http://www.visitmons.co.uk/see-do/top-sights/mons-the-first-the-last/battlefields-guide/the-angels-of-mons
 
Read more:
Richard Heijster – Mysterie 14/18 - Lannoo
Share our website