Caerphilly Castle

Caerphilly Castle
For English scroll below

 
Caerphilly Castle (Welsh : Castell Caerffili) is een middeleeuwse vesting in Caerphilly in Zuid-Wales . Het kasteel werd gebouwd door Gilbert de Clare in de 13e eeuw als onderdeel van zijn campagne om Glamorgan te veroveren, en zag uitgebreide gevechten tussen Gilbert, zijn nazaten en de inheemse Welshe heersers. Omringd door uitgestrekte kunstmatige meren - door historicus Allen Brown beschouwd als 'de meest uitgebreide waterkeringen in heel Groot-Brittannië' - bezet het ongeveer 12 hectare en is het op een na grootste kasteel in Groot-Brittannië. Het is beroemd voor het hebben van concentrische kasteelverdedigingen aan Groot-Brittannië en voor zijn grote gatehouses .
Gilbert begon met werken aan het kasteel in 1268 na zijn bezetting van het noorden van Glamorgan, waarbij de meerderheid van de constructie in de komende drie jaar tegen aanzienlijke kosten plaatsvond. Het project werd tegengewerkt door Gilbert's Welshe rivaal Llywelyn ap Gruffudd , die leidde tot de verbranding van de site in 1270 en overgenomen door koninklijke functionarissen in 1271. Ondanks deze onderbrekingen voltooide Gilbert met succes het kasteel en nam de controle over de regio over. De kern van Caerphilly Castle, inclusief de luxueuze accommodatie van het kasteel, is gebouwd op wat een centraal eiland is geworden, omringd door verschillende kunstmatige meren, een ontwerp dat Gilbert waarschijnlijk heeft ontleend aan dat van Kenilworth . De dammen voor deze meren werden verder versterkt en een eiland in het westen bood extra bescherming. De concentrische ringen van muren inspireerden de kastelen van Edward Iin Noord-Wales en bewezen wat historicus Norman Pounds "een keerpunt in de geschiedenis van het kasteel in Groot-Brittannië" heeft genoemd.
Het kasteel werd aangevallen tijdens de Madog ap Llywelyn opstand van 1294, de Llywelyn Bren - opstand in 1316 en tijdens de omverwerping van Edward II in 1326-27.Aan het einde van de 15e eeuw raakte het echter in verval en tegen de 16e eeuw waren de meren weggevloeid en de muren van hun steen geroofd. De markies van Bute verwierf het pand in 1776 en onder de derde en vierde markies vond uitgebreide restauratie plaats. In 1950 werden het kasteel en het terrein aan de staat gegeven en werden de waterkeringen opnieuw overstroomd. In de 21e eeuw beheert het Welshe erfgoedbureau Cadw de site als toeristische attractie.
 
Caerphilly Castle
Caerphilly Castle (Welsh: Castell Caerffili) is a medieval fortress in Caerphilly in South Wales. The castle was built by Gilbert de Clare in the 13th century as part of his campaign to conquer Glamorgan, and saw extensive battles between Gilbert, his descendants and the native Welsh rulers. Surrounded by vast artificial lakes - considered by historian Allen Brown as "the most extensive flood defenses in the whole of Great Britain" - it occupies around 12 hectares and is the second largest castle in Great Britain. It is famous for having concentric castle defenses to Great Britain and for its large gatehouses. Gilbert began work on the castle in 1268 after his occupation of northern Glamorgan, with the majority of the construction taking place over the next three years at considerable cost. The project was counteracted by Gilbert's Welsh rival Llywelyn ap Gruffudd, who led to the site being burned in 1270 and taken over by royal officials in 1271. Despite these interruptions, Gilbert successfully completed the castle and took control of the region. The core of Caerphilly Castle, including the luxurious accommodation of the castle, is built on what has become a central island surrounded by various artificial lakes, a design that Gilbert probably derived from that of Kenilworth. The dams for these lakes were further strengthened and an island in the west offered extra protection. The concentric rings of walls inspired the castles of Edward Iin North Wales and proved what historian Norman Pounds has called "a turning point in the history of the castle in Britain". The castle was attacked during the Madog ap Llywelyn uprising of 1294, the Llywelyn Bren uprising in 1316 and during the overthrow of Edward II in 1326-27. However, at the end of the 15th century it fell into disrepair and by the 16th century the lakes drained away and the walls were robbed of their stone. The Marquis van Bute acquired the building in 1776 and extensive restoration took place among the third and fourth Marquis. In 1950 the castle and grounds were given to the state and the flood defenses were flooded again. In the 21st century, the Welsh heritage agency Cadw manages the site as a tourist attraction.

Share our website