Eastbourne

De pier van Eastbourne
English see below
 
De eerste plannen voor de bouw van een pier dateren uit 1863. De grote landeigenaar van de stad, de zevende hertog van Devonshire was erg enthousiast over het ontwerp. De pier zou 1000 voet lang worden en kon voor een bedrag van £ 12.000 worden gebouwd. De pier zou aan de Devonshire Place worden gebouwd. Het project werd echter vertraagd en uiteindelijk gestopt ten gunste van de huidige locatie op de kruising van Grand en Marine Parades. De pier heeft een eenvoudig ontwerp. Van het oorspronkelijke plan, om hotels en pensions op de pier te bouwen, werd afgeweken.
De Eastbourne Pier Company werd in april 1865 geregistreerd met een kapitaal van £ 15.000 en op 18 april 1866 begon het werk. Het werd geopend door Lord Edward Cavendish op 13 juni 1870, hoewel het pas twee jaar later daadwerkelijk werd voltooid.  Op nieuwjaarsdag 1877 werd de landwaartse helft weggevaagd door een storm. Het werd op een hoger niveau herbouwd, waardoor een druppel tegen het einde van de pier werd gecreëerd. De pier is effectief gebouwd op palen die rusten in kopjes op de zeebodem waardoor de hele structuur kan bewegen tijdens ruw weer. Het is ongeveer 300 meter lang. Een koepelvormig paviljoen met 400 zitplaatsen werd aan de zeezijde in 1888 gebouwd voor £ 250. Een theater met 1000 zitplaatsen, bar, camera obscura en kantoorsuite verving dit in 1899/1901. Tegelijkertijd werden twee saloons halverwege de pier gebouwd. De camera obscura raakte in onbruik in de jaren zestig, maar werd in 2003 gerestaureerd met een nieuw trappenhuis dat toegang bood.
 
Eastbourne pier
 
The first plans for the construction of a pier date from 1863. The great landowner of the city, the seventh duke of Devonshire, was very enthusiastic about the design. The pier would be 1000 feet long and could be built for an amount of £ 12,000. The pier was to be built at Devonshire Place. However, the project was delayed and eventually stopped in favor of the current location at the intersection of Grand and Marine Parades. The pier has a simple design. Deviations were made from the original plan to build hotels and guest houses on the pier.
The Eastbourne Pier Company was registered in April 1865 with a capital of £ 15,000 and work began on April 18, 1866. It was opened by Lord Edward Cavendish on June 13, 1870, although it was only actually completed two years later. On New Year's Day 1877, the landward half was swept away by a storm. It was rebuilt to a higher level, creating a drop at the end of the pier. The pier is effectively built on posts that rest in cups on the seabed, allowing the entire structure to move during rough weather. It is approximately 300 meters long. A 400-seat domed pavilion was built on the sea side in 1888 for £ 250. A theater with 1000 seats, bar, camera obscura and office suite replaced this in 1899/1901. At the same time, two saloons were built halfway through the pier. The camera obscura fell into disuse in the sixties, but was restored in 2003 with a new stairwell that provided access.

Share our website