Xanten

Xanten (Colonia Ulpia Traiana).
 
Net voor het begin van de jaartelling werd het legioenkamp ‘Vetera’ aangelegd tegenover de monding van de Rijn. In 98 na Christus stichtte de Romeinse keizer Trajanus de stad Xanten, die destijds Colonia Ulpia Traiana heette. De stad had een eigen haven en werd tot 350 na Christus bewoond. Eerst door de Romeinen en in 275 vielen de Franken binnen. Een groot deel van de bevolking vluchtte en in 310 werd de stad heroverd. Echter, in 350 werd de stad definitief door de Romeinen verlaten.
Het bestaan van de stad is nooit in vergetelheid geraakt. Reeds na het vertrek van de Romeinen werd naast de ruïnes een nieuwe stad gebouwd, waarbij gebruik werd gemaakt van de resten van de oude Romeinse stad. Hierdoor bleven alleen de funderingen over. In 1935 werd begonnen met opgravingen en in 1970 werden opnieuw opgravingen gedaan waarbij besloten werd een archeologisch park aan te leggen.
Er werden replica’s van een tempel, een amfitheater, een bouwkraan en woningen gebouwd. De stadsmuur met haar torens en toegangspoorten werden hersteld. In het midden liggen de overblijfselen van een grote thermen. Hierom heen is een museum gebouwd waar men de vele vondsten kan bewonderen.
 
Just before the beginning of the era, the "Vetera" legion camp was built opposite the mouth of the Rhine. In 98 AD, the Roman emperor Trajan founded the city of Xanten, which was then called Colonia Ulpia Traiana. The city had its own harbor and was inhabited until 350 AD. First by the Romans and in 275 the Franks invaded. A large part of the population fled and in 310 the city was reconquered. However, in 350 the city was finally abandoned by the Romans.
The existence of the city has never been forgotten. Already after the departure of the Romans, a new city was built next to the ruins, using the remains of the old Roman city. This left only the foundations. Excavations were started in 1935 and excavations were again carried out in 1970, when it was decided to construct an archaeological park.
Replicas of a temple, an amphitheater, a construction crane and houses were built. The city wall with its towers and entrance gates were restored. In the middle lie the remains of a large thermal baths. Around this is a museum built where one can admire the many finds.
 
Kurz vor Beginn der Epoche wurde das Legionslager "Vetera" gegenüber der Rheinmündung errichtet. Im Jahr 98 n. Chr. Gründete der römische Kaiser Trajan die Stadt Xanten, die damals Colonia Ulpia Traiana hieß. Die Stadt hatte einen eigenen Hafen und war bis 350 n. Chr. bewohnt. Zuerst von den Römern und 275 fielen die Franken ein. Ein großer Teil der Bevölkerung floh und 310 wurde die Stadt zurückerobert. Im Jahr 350 wurde die Stadt jedoch endgültig von den Römern verlassen.
Die Existenz der Stadt wurde nie vergessen. Bereits nach dem Abzug der Römer wurde neben den Ruinen eine neue Stadt mit den Überresten der alten römischen Stadt errichtet. Dies hat nur die Grundlagen hinterlassen. Die Ausgrabungen begannen 1935 und die Ausgrabungen wurden 1970 erneut durchgeführt, als beschlossen wurde, einen archäologischen Park zu errichten.
Es wurden Repliken eines Tempels, eines Amphitheaters, eines Baukrans und Häuser gebaut. Die Stadtmauer mit ihren Türmen und Eingangstoren wurde restauriert. In der Mitte liegen die Überreste einer großen Therme. Um dieses herum ist ein Museum gebaut, wo man die vielen Funde bewundern kann.
 

Share our website