De moord op Thomas Becket


  •   maandag 11 maart 2019

For English text see below
In de avond van 29 december 1170 trok Thomas Becket, aartsbisschop van Canterbury, zich terug in zijn kamer. In de loop van zijn ambtsperiode was hij van een vertrouweling van de koning veranderd in een vijand van koning Henry II. De koning verbleef op dat moment in Frankrijk en beval vier ridders het Kanaal over te steken om deze ‘laag geboren klerk’ uit te schakelen.
De ridders kwamen binnen met een smoes. William de Tracy, Reginald Fitz-Urse, Hugh de Morville en Richard le Bret vertelden dat ze een brief van de koning hadden. De ridders wilden de aartsbisschop gevangen nemen maar deze verzette zich waarna een worsteling volgde. Becket vluchtte naar de Kathedraal, maar de ridders sloten hem snel in en trokken hun zwaard. Becket hield de rug echter recht toen de ridders met getrokken zwaard naderden. Zijn laatste woorden waren vermoedelijk: ‘Ik ben bereid om voor de Heer te sterven, zodat mijn bloed zal leiden tot vrijheid en vrede voor de kerk.’
 


William de Tracy sloeg als eerste toe en raakte Becket op het hoofd. Het bloed stroomde over zijn hoofd en langzaam zakte hij door zijn knieën. De Tracy haalde andermaal uit op het hoofd van de aartsbisschop. Becket zeeg ineen en lag naast het altaar van St. Benedict. Le Bret haalde uit en sloeg de schedel met de kroon van het hoofd. Hugh de Morville plaatste zijn voet op de nek en stak zijn zwaard in het hoofd van de dodelijk gewonde  Becket en sloeg de hersenen in, die over de vloer van de kathedraal uiteen spatten. Dat was het einde van de grootste vertrouweling van Henry II en één van de machtigste mensen in Europa.
 
In de jaren daarna werd de kathedraal van Canterbury een waar bedevaartsoord. Op de plek van de moord werd een schrijn gebouwd ter nagedachtenis aan de aartsbisschop.  Jaarlijks bezochten duizenden mensen de plek in de kathedraal waar Becket werd vermoord. In feite werd zijn macht hierdoor nog groter dan ten tijde van zijn leven. In de loop van de jaren werd Becket steeds meer een aanbeden figuur. Het volk werd daardoor een bedreiging voor de latere machthebber Koning Henry VIII, waarop hij in 1538 opdracht gaf om de schrijn en alles wat met de herinnering aan Becket te maken had, te vernietigen. Wat nu nog rest is een brandende kaars op de plek waar Thomas Becket werd omgebracht.
 

 
Tekening de moord op Thomas Becket: https://www.historic-uk.com/HistoryUK/HistoryofEngland/Thomas-Becket/
 
 
English

In the evening of December 29, 1170, Thomas Becket, Archbishop of Canterbury, retired to his room. In the course of his tenure, he had been turned from a confidant of the king into an enemy of King Henry II. The king was in France at that time and ordered four knights to cross the Channel to eliminate this 'low-born clerk'. The knights came in with an excuse. William de Tracy, Reginald Fitz-Urse, Hugh de Morville, and Richard le Bret said they had a letter from the king. The knights wanted to capture the archbishop, but he resisted and a struggle ensued. Becket fled to the Cathedral, but the knights quickly locked him in and pulled their sword. Becket, however, held his back when the knights approached with a drawn sword. His last words were probably: "I am willing to die for the Lord, so that my blood will lead to freedom and peace for the church." William de Tracy was the first to hit and hit Becket on the head. The blood flowed over his head and slowly he sank through his knees. De Tracy once again drew on the head of the archbishop. Becket sank and lay beside the altar of St. Benedict. Le Bret took off and hit the skull with the crown of the head. Hugh de Morville placed his foot on the neck and stuck his sword into the head of the deadly wounded Becket and smashed into the brain, which spattered across the floor of the cathedral. That was the end of Henry II's greatest confidant and one of the most powerful people in Europe. In the years that followed, Canterbury Cathedral became a true pilgrimage site. At the site of the murder a shrine was built in memory of the archbishop. Thousands of people visited the cathedral every year where Becket was murdered. In fact, his power became even greater than at the time of his life. Over the years Becket became more and more a worshiped figure. The people thus became a threat to the later ruler King Henry VIII, where he ordered in 1538 to destroy the shrine and all that had to do with the memory of Becket. What remains is a burning candle on the spot where Thomas Becket was killed.
 
Painting murder on Thomas Becket: https://www.historic-uk.com/HistoryUK/HistoryofEngland/Thomas-Becket/
 
Share our website