Harry Patch a hero

Harry Patch
English see below
 
Onlangs heb ik Somerset bezocht en ben op zoek gegaan naar monumenten en plekken die herinneren aan de ‘Last fighting Tommy’, Harry Patch. Het werd een kleine bedevaart en ik ben blij verrast dat de Engelsen deze held uit de Eerste Wereldoorlog zo groots herdenken.
Nagenoeg iedereen die ik trof, van jong tot oud, kende het verhaal van Harry. Op Solsbury Hill trof ik een man die een goede vriend heeft die bij Harry in de leer is geweest.
Harry heeft in interviews vaak aangegeven dat hij maar een gewone man was. En dat was hij: een gewone man met een ongewoon leven. Voor velen een held en een voorbeeld.
Harry Patch werd geboren in Comb Down, in een huis aan de Gladstone Road. Op bladzijde 74, van “The last fighting Tommy”, tweede bladzijde met foto’s staat de vader voor het huis afgebeeld. Het huis staat er nog steeds en is qua bouw niets veranderd. Zelfs de metalen rand zit nog voor het raam rechts, waar Harry sliep. Zijn vader had deze aangebracht om te voorkomen dat de kleine Harry uit het raam zou vallen.
Tijdens de Eerste Wereldoorlog verloor Harry vele vrienden en bekenden. Bij de Slag om de Somme sneuvelde Eric Barrow (bladzijde 58) en hij wordt herinnerd op een plaquette in de St. Michael’s Church in Monkton Combe. Harry’s neef Fred Patch sneuvelde in mei 1917 nabij Arras (bladzijde 67). Zijn lichaam werd nooit gevonden. Zijn naam staat gegraveerd in het monument in Virs Field, Comb Down.
Na de Eerste Wereldoorlog ging Harry aan de Gladstone Place 5 wonen. Ook dit huis bestaat nog steeds en er is een plaquette op aangebracht ter herinnering aan Harry. Harry woonde hier van 1919 tot 1943.
De laatste jaren van zijn leven woonde Harry in een bejaardenhuis in Wells. Na zijn overlijden werd een fonds opgericht om hem te herdenken. Op 6 mei 2012 werd een monument onthult door een soldaat van het 6e regiment Rifles. Alan en Margaret Williams hebben zich van 2010 tot 2012 hard gemaakt om het monument geplaatst te krijgen. Met behulp van (lokale) ondernemers is dit gelukt. Op de plaquette staat:
‘The last fighting Tommy, Pte Henry John Patch (Harry) C Company 7th D.C.L.I. 17th June 1898 – 25th July 2009, age 111.
Fought in the battle of Passchendaele during the 1914 – 1918 war. Freeman of the City of Wells also representing all the brave young men lost in The Great War.’
In 2009 overleed Harry op 111 jarige leeftijd en hij werd begraven op het kerkhof van St. Michael’s Church in Monkton Combe. Zijn graf is een bedevaartoord geworden, getuige de vele kruisjes. In de kerk licht een bezoekerslijst. Dagelijks bezoeken mensen het graf van Harry en schrijven een wens, een gedicht of iets persoonlijks.
In 2010 werd Harry groots herdacht bij het Royal Victoria Park in Bath. Bij de ingang werd een plaquette geplaatst met zijn naam. Er staat geschreven: ‘The two lead planters are in memory of Henry John “Harry” Patch. 17 juni 1898 – 25 juli 2009. A son of Bath and ‘The last fighting Tommy’ of world War I and a Bath fire-fithter during World War II. De plaquette werd o.a. gefinancierd door de Somerset Army Cadets.
 
I recently visited Somerset and started looking for monuments and places that remind of the "Last fighting Tommy", Harry Patch. It became a small pilgrimage and I am pleasantly surprised that the English commemorate this hero of the First World War so magnificently.
Almost everyone I met, young and old, knew Harry's story. On Solsbury Hill I met a man who has a good friend who was apprenticed to Harry.
Harry has often indicated in interviews that he was just an ordinary man. And that was he: an ordinary man with an extra-ordinary life. For many a hero and an example.
Harry Patch was born in Comb Down, in a house on Gladstone Road. On page 74 of "The last fighting Tommy", second page with photos, the father is shown in front of the house. The house is still there and has not changed in construction. Even the metal border is still in front of the window on the right where Harry slept. His father had applied this to prevent little Harry from falling out of the window.
During the First World War Harry lost many friends and acquaintances. At the Battle of the Somme, Eric Barrow died (page 58) and is remembered on a plaque in St. Michael's Church in Monkton Combe. Harry's cousin Fred Patch was killed in May 1917 near Arras (page 67). His body was never found. His name is engraved in the monument in Virs Field, Comb Down.
After the First World War Harry went to live at Gladstone Place 5. This house also still exists and there is a plaque on it in memory of Harry. Harry lived here from 1919 to 1943.
The last years of his life Harry lived in a retirement home in Wells. After his death, a fund was established to commemorate him. On 6 May 2012 a monument was unveiled by a soldier from the 6th Rifles regiment. Alan and Margaret Williams worked hard from 2010 to 2012 to get the monument placed. This was achieved with the help of (local) entrepreneurs. The plaque states:
"The last fighting Tommy, Pte Henry John Patch (Harry) C Company 7th D.C.L.I. 17th June 1898 - 25th July 2009, age 111.
Fought in the battle of Passchendaele during the 1914 - 1918 war. Freeman of the City of Wells also represents all the brave young people lost in The Great War. "
In 2009, Harry died at the age of 111 and was buried in the cemetery of St. Michael’s Church in Monkton Combe. His grave has become a place of pilgrimage, witness the many crosses. A visitor list lights up in the church. Every day people visit Harry's grave and write a wish, a poem or something personal.
In 2010, Harry was commemorated at the Royal Victoria Park in Bath. A plaque with his name was placed at the entrance. It is written: "The two lead planters are in memory of Henry John "Harry" Patch. June 17, 1898 - July 25, 2009. A son of Bath and "The Last Fighting Tommy" of World War I and a Bath fire-fithter during World War II. The plaque was funded by the Somerset Army Cadets.

Share our website